PHẦN MỀM HỖ TRỢ SOẠN GIẢNG TRÍ VIỆT

Dễ dàng tạo bài giảng lên lớp bao gồm 
mô phỏng bài giảng, các tương tác, câu hỏi trắc nghiệm, các dạng hình vẽ, đồ thị ...


Trí Việt Soạn Giảng

Trí Việt Soạn Giảng